เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

วาล์วอัตโนมัติ Automatic Valve

วาล์วอัตโนมัติ [ Automatic Valve ] 


วาล์วอัตโนมัติ Automatic Valve  เป็นวาล์วอัตโนมัติที่ใช้ในระบบควบคุมงานท่ออัตโนมัติ อาทิเช่น งานน้ำ งานลม งานสตีม เป็นต้น งานวาล์วอัตโนมัติมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ คือ

  • วาล์วอัตโนมัติ สำหรับ งานที่อาศัยแรงทางกลในการควบคุมเปิด-ปิด เช่น หัวขับลม ( Pneumatic Actuator)
  • วาล์วอัตโนมัติ สำหรับ งานที่อาศัยแรงทางไฟฟ้าในการเปิด-ปิด ( Electrical Actuator ) เช่น หัวขับไฟฟ้า       

ในส่วนของชนิดตัวเรือนวาล์วนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเหลวที่ไหลผ่านตัวเรือนวาล์วเป็นแบบชนิดอะไร กรด หรือ ด่าง ความเข้มข้นเท่าไร  แรงดันเท่าไร และการติดตั้งเป็นลักษณะไหนแสดง 1-12 จาก 12 รายการ