เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เครื่องทำลมแห้ง Air Dryer

เครื่องทำลมแห้ง [ Air Dryer ]


เครื่องทำลมแห้ง Air Dryer  เป็นอุปกรณที่มีความสำคัญมากในระบบลมอัดเพราะถ้ามีน้ำปนไปกับระบบลมอัดนั้น น้ำที่ป่นไปจะไปสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์นิวเมติก ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตซึ่งเครื่องทำลมแห้งนี้มีหน้าที่ลดปริมาณน้ำที่ปนมากับลมอัด ซึ่งโดยจะใช้หลักการลดอุณหภูมิของลมอัดลง ทำให้น้ำเกิดการควบแน่นและกลั่นตัวออก ซึ่งถ้าเกิดน้ำเข้าไปในระบบนิวเมติกจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้


เครื่องทำลมแห้ง Air Dryer มี 2 แบบ

  1. ครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์
  2. เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น    

เครื่องทำลมแห้งชนิดนี้เป็นแบบใช้น้ำยารีฟิกเจอเรนซ์ ในการทำความเย็น โดยอาศัยคอมเพรสเซอร์เป็นตัวช่วยส่งน้ำยาไหลหมุนเวียนในระบบทำความเย์น เครื่องทำลมแห้งจะทำอุณหภูมิอยูที่ 2-10 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะทำให้ความชื้นที่มากับลมอัดเกิดการกลั่นตัวหรือควบแน่นกลายเป็นของเหลว แล้วปล่อยของเหลวออกจากระบบลมอัด ในระบบลมอัดนั้นที่ดีนั้นเครื่องทำลมแห้งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก การที่จะเลือกเครื่องทำลมแห้งนั้นต้องดูจากอัตราการไหลผ่านของลมอัด ว่ามีปริมาณเท่าไร โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปั๊มลม กรณีนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งเครื่องทำลมแห้งไว้ใกล้กับปั๊มลมและถังพักลม โดยติดตั้งต่อจากถังพักลม  ถังพักลมจะช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดลง และปล่อยของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นแล้ว เพื่อลดภาระของเครื่องทำลมแห้ง


แสดง 1-12 จาก 38 รายการ