เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือน Pneumatic Vibrator

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือน [ Pneumatic Vibrator ]


อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือน Pneumatic Vibrator  เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ เมื่อมีลมอัดเข้าไปขับอุปกรณ์ ภายในให้เกิดการสั่นสะเทือน นิยมใช้ในระบบขนส่งที่เป็นผงฝุ่น เป็นต้นแสดง 1-2 จาก 2 รายการ