เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือน Pneumatic Vibrator

อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือนด้วยลม [Pneumatic Vibrator]


อุปกรณ์สร้างความสั่นสะเทือนด้วยลม [Pneumatic Vibrator]  เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนโดยการอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และเมื่อมีลมอัดเข้าไปขับตัวอุปกรณ์ภายในเพื่อทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งสามารถออกแบบให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพื่อเสริมแรงหรือเกิดแรงในทิศทางที่ต้องการได้ และนิยมใช้ในระบบขนส่งที่เป็นผงฝุ่น หรือที่ติดตั้งที่ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้า จุดที่มีน้ำและความชื้น หรือในพื้นที่โซนป้องกันการระเบิด เป็นต้นแสดง 1-2 จาก 2 รายการ