เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมพูม่า PUMA ไม่ใช้น้ำมัน

ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน [ PUMA Oil Free Compressor ]

ปั๊มลมพูม่าแบบไม่ใช้น้ำมัน [ PUMA Oil Free Compressor ]   เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมใช้กันมาก  ในเมืองไทยมาเป็นเวลายาวนาน และมีการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ กลุ่มที่ต้องการใช้ปั๊มลมพูม่า Puma แบบที่ไม่ใช้น้ำมัน อาทิเช่น  กลุ่มทันตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมยา  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้นแสดง 1-7 จาก 7 รายการ